Fitosanitarna laboratorija

 
Fitosanitarna laboratorija je, po ovlašćenju Fitosanitarne uprave Crne Gore, nacionalna laboratorija za poslove zdravstvene zaštite bilja, monitoring, determinaciju karantinskih i ekonomski štetnih organizama i procjenu potrebe sprovođenja mjera njihovog suzbijanja..
 
Zadatak zaposlenih u Fitosanitarnoj laboratoriji je da vode računa o zdravstvenom stanju bilja na teritoriji Crne Gore i to kako gajenog tako i samoniklog bilja, kao i bilja i biljnih proizvoda koji se uvoze iz inostranstva u Crnu Goru. Time se ostvaruje cilj postojanja Fitosanitarne laboratorije u smislu očuvanja stabilnog zdravstvenog stanja bilja u Crnoj Gori, blagovremenog otkrivanja i suzbijanja pojave i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, potom pravilno, uspješno i racionalno sprovođene fitosanitarnih mjera u praksi i na kraju sprečavanje ili umanjivanje gubitka prinosa u biljnoj proizvodnji. Normalno, sve ove djelatnosti se obavljaju u skladu sa klauzulama Zakona o zaštiti bilja uz stalni nadzor Fitosanitarne uprave i eksperata EU koje angažuje Fitosanitarna uprava.
 
Inače, Fitosanitarna laboratorija je složena cjelina sastavljena iz osam dobro opremljenih laboratorija. Njihova ciljna grupa istraživanja su određeni biljni štetni organizmi. Shodno tome, Fitosanitarna laboratorija obuhvata: mikološku, bakteriološku, virusološku, entomološku, nematološku laboratoriju, potom laboratoriju za molekularna istraživanja kao i fitofarmaceutsku laboratoriju.
 
Kadrovska struktura u njima je na zavidnom nivou što podrazumjeva činjenice da je od deset stalno zaposlenih radnika, sedam doktora nauka, jedan stručni i dva tehnička saradnika: dr Jelka Tiodorović (odgovorno lice za Fitosanitarnu laboratoriju, potom mikološku laboratoriju i laboratoriju za molekularna istraživanja), dr Snježana Hrčić (odgovorno lice za entomološku laboratoriju), dr Sanja Radonjić, dr Jelena Latinović (odgovorno lice za bakteriološku laboratoriju), dr Nedeljko Latinović (odgovorno lice za fitofarmaceutsku laboratoriju u osnivanju), dr Jelena Zindović (odgovorno lice za virusološku laboratoriju), dr Igor Pajović (odgovorno lice za nematološku laboratoriju), Olga Jakić stručni saradnik, tehnički saradnici Milorad Raičević, Branislav Vučković.