Laboratorija za proučavanje zemljišta i melioracije

Centar za zemljište i melioracije je naučno-istraživačka jedinica Biotehničkog fakulteta u Podgorici.

Zapošljava:

 • 4 doktora nauka
 • 1 stručnog saradnika
 • 3 tehnička saradnika

OSNOVNI PODACI

 • Osnovna djelatnost Centra je naučno-istraživački rad u oblasti nauka o zemljištu.
 • Proučavanje, istraživanje i rješavanje problema korišćenja, uređivanja i očuvanja zemljišta.
 • Centar raspolaže opremom za terenska i laboratorijska istraživanja u domenu pedologije, agrohemije, melioracija, erozije i bonitiranja.

 

AKTIVNOSTI

 • Proučavanje i rad na genezi i klasifikaciji zemljišta i voda.
 • Izrada pedoloških i drugih vrsta karata.
 • Proučavanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta.
 • Proučavanje u oblasti navodnjavanja i odvodnjavanja i drugih mjera melioracija.
 • Proučavanje erozije i mjera za njeno sprečavanje. 
 • Fundamentalna proučavanje zemljišta i definisanje mjera njegove rekultivacije.
 • Postavljanje ogleda i istraživanja iz oblasti hemije zemljišta, ishrane bilja i melioracija. 
 • Pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
 • Razrada postupaka za očuvanje i povećanje plodnosti zemljišta. 
 • Ispitivanje i vođenje kontrole plodnosti zemljišta sa preporukama đubrenja. 
 • Ispitivanje kvaliteta organskih i mineralnih đubriva. 
 • Ispitivanje opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodama za navodnjavanje. 
 • Razrada modela za proizvodnju ekološke hrane i konsalting.
 • Izrada studija, programa i projektne dokumentacije, kao i revizija istih i stručni nadzor pri izvođenju. 
 • Učešće u organizaciji naučnih skupova i stručnih predavanja, okruglih stolova, stručnih rasprava i sl.
 • Ostali vidovi istraživačko-razvojnih usluga i aktivnosti.

 

Postojeća oprema u laboratoriji Centra za zemljište Biotehničkog fakulteta

Atomski apsorpcioni spektrofotometar (AAS) sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom (Shimadzu, AA – 6800);

 1. UV-Vis (Varian, Cary 100);
 2. Plameni fotometar (Jenway PFP 7);
 3. Kjeldahl-ov sistem za određivanje azota, koji se sastoji od dvije jedinice:
  1. Uređaj za razaranje/digestiju uzoraka različitog porijekla (zemljište, biljni materijal, voda, đubriva itd.) sa 42 mjesta za kivete od 100 ml (Velp) sa 6 mjesta za kivete od 250 ml (Foss),
  2. Uređaj za destilaciju azota (Foss, Kjeltec 2100);
 4. pH-metar (WTW);
 5. Centrifuga sa pothlađivanjem (Nuve, 1200R);
 6. Analitička i tehničke vage;
 7. Rotaciona mućkalica;
 8. Sušnice;
 9. Peć za žarenje (Nabertherm, P 330);
 10. Laboratorijski rešo sa 2 ploče;
 11. Sistem za mikrotalasnu digestiju (Milestone, Start D);
 12. Sistem za ultračistu vodu (Millipore, Milli-Q, Integral 5);
 13. Destilacioni aparat (PG, D10);
 14. Vodena kupatila (analogno i digitalno podešavanje temperature);
 15. Aparat za pipetiranje u postupku određivanja mehaničkog sastava zemljišta (Eijkelkamp)

Kontakt:
e-mail: mirkok@ac.me
Fax: 020/268 432
Telefon: 020/268 431