Laboratorija za šumarstvo

Laboratorija za istraživanja u šumarstvu namijenjena je naučno-istraživačkom radu iz oblasti zaštite šuma, proizvodnje sadnog materijala u šumarstvu.

Proučavaju se patogene gljive i njihova uloga u sušenju šuma, kao  i simbiontske gljive iz prirodnih populacija i mogućnosti njihove upotrebe u proizvodnji šumskih sadnica.

Osim toga Centar za šumarstvo u čijem sastavu je i ova laboratorija ovlašćen je od strane Uprave za šume Crne Gore da obavlja poslove predviđene zakonom o reproduktivnom materijalu šumskog drveća. U ovoj laboratoriji će se obavljati  lab. analize i testovi reproduktivnog materijala u šumarstvu, i ona će biti dio sistema za njegovu sertifikaciju.

Laboratorija je opremljena za izvođenje istraživanja na molekularnom nivou, što  je do sada korišćeno za molekularnu  karakterizaciju i identifikaciju simbiontskih i patogenih gljiva iz čistih kultura i plodonosnih tela, ili direktnom izolacijom iz biljnih tkiva.

Laboratorija posjeduje kolekciju kultura simbiontskih i patogenih gljiva sa područja Crne Gore.