PREDSTOJEĆA DEŠAVANJA

24.05.2017
Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva - 25 godina šumarstva Republike Srpske “FORSD“

Povodom obilježavanja jubileja 25 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i šumarstva Repub¬like Srpske, Šumarski fakultet u saradnji sa IUFRO organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva - 25 godina šumarstva Republike Srpske “FORSD“.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da uzmete aktivno učešće u Konferenciji i time date svoj naučni doprinos ovoj značajnoj problematici.
 
Glavni ciljevi konferencije:
razmjena znanja i iskustava u šumarstvu i srodnim naučnim oblastima
ostvarivanje saradnje među institucijama na međunarodnom nivou
unapređenje saradnje šumarske nauke i prakse kroz primjenu savremenih naučnih saznanja u praktičnom šumarstvu
promovisanje ciljeva održivog razvoja šumarstva i zaštite šuma i šumskih resursa na nacionalnom i glo¬balnom nivou.
 
Prvi poziv se nalazi u Prilogu 
 
Detaljnije informacije možete naći na sajtu Konferencije: http://forsd.unibl.org/
 
Konferencija se nalazi na zvaničnom IUFRO kalendaru:
http://www.iufro.org/events/calendar/current/month/12/year/2017/
 
Srdačan pozdrav
Organizacioni odbor